32 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. /definicja wojskowej asysty honorowej wynika z Ceremoniału Wojskowego SZRP wprowadzonego decyzją Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. oraz decyzją Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskwego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa . Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych oraz uroczystościach poza granicami kraju decyduje Minister ON , a jej skład określa w swoim rozkazie Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca GW.

O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa nie będących żołnierzami decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień niniejszego dokumentu.

Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku są: „Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej” oraz „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” . Zadania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach ujmuje się w „Planach współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...”. W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów ...” oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej ...”, ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Wymaganym dokumentem jest wniosek organizatora uroczystości o udział wojskowej asysty honorowej.

 Adresatem wniosku jest:

 Dowódca Jednostki Wojskowej 1158

98-100 Łask

ul. 9 Maja 95

Tel. 261 554 600

W skład garnizonu Łask wchodzą następujące powiaty:

- łaski;

- pajęczański;

- bełchatowski;

- poddębicki;

- pabianicki;

- zduńskowolski.

 
W przypadku, gdy w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, kierują wniosek o jej udział do Dowódcy Garnizonu Warszawa. /Adres: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, fax 261873259/;

 

DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH W GARNIZONIE DO UDZIELANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM ASYSTY HONOROWEJ

mjr Michał KOLAD – tel. 261 554 601, 261 554 475 kom. 519 039 248

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

32 Baza Lotnictwa Taktycznego
9 MAJA 95
98-100 Łask
tel. 261554600
fax. 261554709
32blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP