32 Baza Lotnictwa Taktycznego

Deklaracja dostępności

32 Baza Lotnictwa Taktycznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 32 Baza Lotnictwa Taktycznego.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.08.13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dowództwo 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Nie posiadamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe zawiera zakładka „kontakt”. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 13 sierpnia 2019 r. są dostępne pod adresem: https://archiwum-32blt.wp.mil.pl/pl/index.html/. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: mjr Michał KOLAD, 32blt.rzecznik@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261554601. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

32 Baza Lotnictwa Taktycznego,  ul. 9 Maja 95, 98-100 Łask, z siedzibą: Gucin 58a, 98-113 Buczek. Dla gości przeznaczone jest wejście bramą główną, Gucin 58a.  Biuro przepustek znajduje się przy bramie głównej w Gucinie 58a. Personel biura nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono wejście bramą główną, Gucin 58a, 98-113 Buczek, przy biurze przepustek. Budynek sztabu jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (windy, toalety). Do budynku sztabu prowadzi jedno wejście, brak pochylni dla wózków. Przed budynkiem sztabu znajdują się parkingi dla osób niepełnosprawnych.

Osoby odwiedzające 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z biura przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach 32 BLT nie można skorzystać
z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: oficer prasowy bazy - 32blt.rzecznik@ron.mil.pl

go-up
Kontakt

32 Baza Lotnictwa Taktycznego
9 MAJA 95
98-100 Łask
tel. 261554600
fax. 261554709
32blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP