32 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 czerwca 2022
Kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ogłasza nabór kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusie osobowym SZEREGOWYCH zawodowych między innymi w specjalnościach wojskowych sił powietrznych, łączności i informatyki oraz logistyki.

W związku z powyższym przeprowadzone zostaną II etapowe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w wyżej wymienionych korpusach.

 

I ETAP

 

Do dnia 24 czerwca 2022r. kandydaci przesyłają na adres 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego – 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95 - poniższe dokumenty w formie papierowej z dopiskiem na kopercie „KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ”:

 • Ø CV kandydata;
 • Ø oświadczenie RODO pobrane ze strony internetowej 32. BLT i wypełnione (konieczne w trakcie realizacji kwalifikacji);
 • Ø dokumenty tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa (strony potwierdzające tożsamość, stopień wojskowy, złożenie przysięgi wojskowej, odbyte ćwiczenia ze specjalnością wojskową, kategorie zdrowia), legitymacja służbowa (funkcjonariusze służb), prawo jazdy;
 • Ø świadectwo służby (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych, Policjantów, Strażników Granicznych, Strażników Służby Więziennej);
 • Ø akt mianowania na ostatni stopień (w przypadku kandydatów innych służb mundurowych – Policjantów, Strażników Granicznych, Strażników Służby Więziennej);
 • Ø zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej);
 • Ø dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty opiniodawcze (świadectwa ukończenia szkół, kursów, szkoleń, znajomości języka angielskiego według STANAG 6001, energetyczne do 1 kV, uprawnień ciśnieniowych, opinii służbowych, poświadczeń bezpieczeństwa, itp.).

 

II ETAP

 

Komisja kwalifikacyjna do dnia 28 czerwca 2022r. dokona weryfikacji dokumentów przesłanych w formie papierowej przez kandydatów pod kątem przydatności
na stanowiska służbowe w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Po wytypowaniu kandydatów spełniających wymagania na stanowiskach służbowych, przedstawiciel 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego poinformuje kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego (planowane na dzień
1 lipca 2022r.), które obejmować będzie:

 • Ø sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • Ø rozmowę indywidualną.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu powinni posiadać:

 • Ø oryginały dokumentów przesłanych drogą pocztową;
 • Ø strój sportowy – w czasie sprawdzianu z wychowania fizycznego.

 

UWAGA!!!

 

W ramach kwalifikacji:

1) WYMAGANE jest posiadanie przez kandydatów:

 • prawa jazdy kat. „C” lub „C+E”;
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do 1 kV.

2) PREFEROWANE jest posiadanie przez kandydatów:

 • aktualnego poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli minimum „POUFNE”;
 • udokumentowane posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum 1,1,1,1 według STANAG 6001.

W przypadku nieprzesłania któregokolwiek z wymaganych dokumentów, komisja zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania kandydata do następnego etapu.

W czasie trwania II etapu kwalifikacji 32 Baza Lotnictwa Taktycznego nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

Pytania można kierować do:

 • mjr Piotr RACZUNAS (tel. 261-554-596);
 • st.chor.szt. Łukasz PIORUNOWSKI (tel. 261-554-648).
generuj pdf
go-up
Kontakt

32 Baza Lotnictwa Taktycznego
9 MAJA 95
98-100 Łask
tel. 261554600
fax. 261554709
32blt.rzecznik@ron.mil.pl

  
 • BIP